Algemene Voorwaarden

 Wij hanteren onze algemene voorwaarden, zoals onderstaand aangegeven.

Algemene voorwaarden QueS Design

Dit zijn de algemene voorwaarden van QueS Design. Wij zijn ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 50217771.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen van QueS Design.

QueS Design is in deze de opdrachtnemer van het uitje, 'trouwjurken passen voor de lol'. 
De opdrachtgever is in deze; ieder natuurlijk persoon die al dan niet ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met QueS Design.

Door het gebruik van de internetsite van QueS Design en/of het plaatsen van een reservering aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden, evenals alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de internetsite

Reserveren en het tot stand komen overeenkomst met QueS Design.
Alle reserveringen komen tot stand direct via een boeking systeem op de website.
Op de website staat een online up to date agenda waar men zelf kiest voor een datum, tijd en het aantal personen. De opdrachtgever is ten opzichte van Ques Design volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de in opdracht verstrekte gegevens.
Een reservering komt tot stand op het moment dat een bevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail naar het door koper opgegeven emailadres.

De opdrachtgever en QueS Design komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
De opdrachtgever dient voor het afronden van de reservering de datum en de groepsgrootte met zijn gegevens te controleren op juistheid. QueS Design behoudt zich het recht een reservering te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, indien er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij QueS Design het financiële risico te groot acht.

Betaling
Alle genoemde  entree prijzen op de website zijn in Euro’s  incl. btw.
Betaling geschiedt elektronisch via de website. Op de website staan alle elektronische betaalmethoden waar u uit kunt kiezen voor zowel alle Nederlandse en Belgische bankpassen.
Tevens heeft u de keuze uit visa, mastercard, creditcard, paypal.
Een reservering komt tot stand nadat de elektronische betaling via de SSL beveiligde website heeft plaats gevonden. Nadat de online betaling voldaan is ontvangt de opdrachtgever een bevestiging per e-mail naar het door opdrachtgever opgegeven emailadres.

De website is een SSL beveiligd. Met SSL wordt je vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat je gegevens niet onderschept kunnen worden.

Annuleringen-en of wijzigingen
De opdrachtgever kan de aan QueS Design verstrekte opdracht tot 30 dagen voor de overeengekomen datum kosteloos schriftelijk per email annuleren, wijzigen.
Annuleringen, wijzigen tot 15 dagen voor aanvang wordt 50% van het betaalde entree bedrag geretourneerd.
Annuleringen, wijzigen vanaf 15 dagen voor aanvang worden volledig in rekening gebracht, hiervoor geldt geen restitutie.
Alle annuleringen dienen schriftelijk ingediend te worden via info@quesdesign.nl door de hoofdboeker.
Annuleringen kunnen niet gedaan worden via de app, telefonisch, via facebook of andere social media, alleen per mail.
Mocht er een bedrag geretourneerd worden, ontvangt u deze binnen 14 dagen retour.
Wijzigingen van het aantal personen kan tot 15 dagen voor aanvang veranderd worden. 
Ques Design zal alles in werking stellen eventuele wijzigingen door te voeren en zal schriftelijk bevestigen of een aangevraagde wijziging doorgang krijgt. QueS Design is nimmer aansprakelijk mochten eventuele wijzigingen niet realistisch-en of meer haalbaar zijn.
Annuleringen -en of wijzigingen kunnen gemaild worden naar; info@quesdesign.nl
Bij het verplaatsen van een datum zonder reden, worden er administratiekosten van 15,00 euro berekend.

Overmacht
In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is QueS Design gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de afnemer, deelnemer en/of derden aanspraak kunnen maken op nakoming en/of schadevergoeding.
Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, zeer extreme weersomstandigheden en voorts alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakomingen van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van QueS Design kan worden gevergd.


Verplichtingen
De opdrachtgever verplicht zich tot naleving van alle aanwijzingen-en of huisregels van QueS Design om de goede uitvoering het uitje 'trouwjurken passen voor de lol' te bevorderen.
Een ieder zal de tot de beschikking gestelde materialen, kledingstukken gebruiken op een wijze waarvoor het is bestemd. In dit geval het passen van kleding. De opdrachtgever kan eventuele gebreken bij ontvangst van het materiaal melden. De opdrachtgever mag geen wijzigingen in het materiaal, c.q. kleding aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van QueS Design. De opdrachtgever stelt QueS Design direct, maar uiterlijk bij het eind van het arrangement, op de hoogte van beschadiging, verlies, bevuiling van materialen en kleding.
De opdrachtgever zal het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de overeenkomst  overdragen aan QueS Design en wel in dezelfde staat als waarin de opdrachtgever het heeft ontvangen. Bij in gebreke is QueS Design gemachtigd extra kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. in rekening te brengen aan opdrachtgever. Een ieder die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van 'het trouwjurken passen voor de lol' in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die zich onverantwoordelijk en onbeschoft gedraagt, kan door QueS Design van (verdere) deelname aan het 'trouwjurken passen voor de lol' worden uitgesloten zonder dat de opdrachtgever, dan wel de overige betrokken deelnemers, aanspraak kunnen maken op de schadevergoeding.
Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer, voor zover de gevolgen van hinder of last hem/haar kunnen worden toegerekend. Mocht QueS Design de schade niet kunnen verhalen op de desbetreffende schadeveroorzakende deelnemer, dan dient de opdrachtgever schade aan QueS Design te vergoeden.

Tickets
Het is verboden kaartjes van Trouwjurken passen voor de lol door te verkopen. 
Mensen moeten bij QueS design gereserveerd, betaald en geregistreerd zijn, anders is het een niet geldige entree.

Ziekmelding
Aangezien wij met groepen werken en een strak geplande agenda is het niet mogelijk voor de gehele groep te annuleren als er 1 persoon/personen ziek is/zijn of andere redenen-en of verhinderd zijn. (Tenzij je voor de annuleringstermijn zit.)
De groepsgrootte wordt of kleiner of u kunt er een vervanger bij zoeken.

Privacy statement
QueS Design houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden door QueS alleen gebruikt om uw reservering te verwerken in onze administratie.
Wij vragen niet om een account aan te maken. De opgegeven gegevens zullen nooit aan derden doorgegeven worden. QueS design zorgt voor een goede beveiliging van de gegevens. QueS design maakt geen gebruik van nieuwsbrieven en geen enkele informatie wordt gebruikt voor marketingdoeleinden.